Firmy zajmujące się szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy kierują swoją ofertę do każdego pracodawcy. Nie można bowiem dopuścić do takiej sytuacji, w której pracownik wykonuje swoje obowiązki bez znajomości przepisów mających na celu ochronę jego zdrowia i interesów. Pracownik musi odbyć szkolenie przed przystąpieniem do pracy, a także uczestniczyć w testach sprawdzających wiedzę nabytą w trakcie instruktażu. Co więcej, pracodawca ma obowiązek organizować szkolenia okresowe bhp z zachowaniem stosownej częstotliwości.

Czy każdy pracownik musi odbyć szkolenie BHP?

Obowiązek uczestnictwa w kursie mają wszyscy pracownicy, niezależnie od specyfiki pracy, stanowiska czy formy zatrudnienia. Szkolenie jest warunkiem podjęcia pracy i dotyczy zarówno pracowników umysłowych, jak i fizycznych. Nie ma znaczenia czy zatrudniasz magazynierów, sekretarki, księgowe czy budowlańców –  każdy twój pracownik powinien mieć udokumentowane szkolenie z zakresu BHP. Dotyczy to również personelu zatrudnionego w ramach umowy cywilnoprawnej, stażystów, praktykantów i samego pracodawcy.

Rodzaje szkoleń BHP

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien odbyć szkolenie wstępne, składające się z dwóch etapów – ogólnego oraz stanowiskowego. W trakcie instruktażu ogólnego instruktor zapoznaje uczestników z przepisami BHP, regulaminem pracy i zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie stanowiskowe ma na celu wskazanie ryzyka związanego z podejmowaną pracą, a także objaśnienie prawidłowych metod wykonywania obowiązków bez narażania się na utratę zdrowia.

Natomiast szkolenia okresowe bhp przeprowadza się już w trakcie trwania stosunku pracy, a ich zadaniem jest aktualizowanie wiedzy pracowników oraz zapoznanie ze zmianami w przepisach Kodeksu Pracy. Forma i częstotliwość szkoleń są uzależnione od zajmowanego stanowiska. Przykładowo, pracodawca i kadra zarządzająca muszą uczestniczyć w instruktażu co najmniej 1 raz na 5 lat, pracownicy fizyczni 1 raz na 3 lata, natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach podwyższonego ryzyka – 1 raz na rok.